Malaysia MADANI


Amanat YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri | Membangun Malaysia MADANI

19 Januari 2023 bersamaan 26 Jamadilakhir 1444H | Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC)


Meluncurkan Malaysia MADANI sebuah kerangka visi baru buat negara, suatu ikhtiar nirmala yang bersepadu dan holistik, bertunjangkan dasar-dasar yang berorientasikan masa depan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang madani, maju, terampil dan terangkum.

Malaysia MADANI mewakili enam rukun iaitu M (keMampanan), A (kesejAhteraan), D (Daya cipta), A (hormAT), N (keyakiNan) dan I (Ihsan) yang menjadi tonggak dalam memeta hala tuju Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera.

Share: