Borang Maklumbalas / Feedback Form

Kemukakan maklumbalas tentang sebarang pendapat, sokongan, cadangan serta aduan kepada YAB Perdana Menteri. Maklumbalas juga boleh dihantar kepada e-mel ppm@pmo.gov.my.

Submit feedbacks on your suggestions, supports, proposals and complaints to YAB Prime Minister. Feedback can also be sent to ppm@pmo.gov.my.

Kesemua medan bertanda * WAJIB diisi!
All fields marked with * are COMPULSARY to be filled!


   
 
Nama *
Name
:
     
No. Kad Pengenalan *
Identity Card No.
:
     
Tarikh Lahir
Date of Birth
:
     
Jantina
Gender
: Lelaki / Male Perempuan / Female
     
Bangsa
Race
:
     
Agama
Religion
:
     
Alamat
Address
:
     
Telefon Rumah
Home phone
:
     
Telefon Bimbit *
Mobile phone
:
     
Pengendali Mudah Alih *
Mobile operator
:
     
E-mel *
E-mail
:
     
Kategori
Category
:
     
Perkara *
Subject
:
     
Maklumbalas *
Feedback
:
     
Kod Verifikasi *
Verification Code
:  Selesaikan jawapan di sebelah
 Answer the question on the leftTaip jawapan di sini
Type your answer here